S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE      S.R.L

 05.03.2019

              
ANUNȚ

 

S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. organizează în dată de 20.03.2019, ora 09:00, la sediul sau din strada Tulcei, nr. 76, cam. 1 sediul Primăriei Comunei Bestepe, concurs pentru ocuparea postului vacant de mecanic în cadrul serviciului public de alimentare cu apă din Comuna Bestepe.
Candidatul ideal:
Studii medii de specialitate sau scoală profesionala de specialitate sau certificate de calificare/certificate de competente profesionale în meseria de mecanic;
Experienta – minim 5 ani;
Disponibilitate pentru program prelungit;
Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
Permis de conducere categoria B;
Spirit de echipă.
Descrierea postului:
Răspunde de sistemul de alimentare cu apă din localităţile Bestepe si Băltenii de Sus, cu respectarea regulamentelor specific acesteia si va executa lucrări de revizie si reparaţii de natura mecanica.
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. din strada Tulcei, nr, 76 cam 1 sediulPrimarieiComuneiBestepe, telefon 0240545334 pana pe dată de 19.03.2019 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
Dosar cu şina;
Cerere de înscriere la concurs;
Curriculum vitae;
Copia actului de identitate;
Copii diplome de studii/copii certificat de calificare/certificate de competente profesionale în meseria de mecanic;
Adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare.
Cazier judiciar
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. sau în copii legalizate.
Vor fi declaraţi admişi si vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.
Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.03.2019, ora 09:00.
Bibliografia prezentata în concurs este cea prezentata anexat.
Proba practica – 22.03.2019, ora 09:00.
Vor fi selectat pentru a participa la proba practica numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grila.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni - vineri orele 08ºº - 16 ºº la sediul S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L.BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătate în muncă, cu modificările si completările ulterioare:
Capitolul Ii - Domeniul de aplicare
Capitolul II – obligaţiile lucrătorilor.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor:
Secţiunea 6- Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţie, utilizatorului si salariatului
Legea 241 – serviciului de alimentare cu apaşi de canalizare - republicata:
secţiunea a - 2-a – Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
secţiunea a - 3-a – drepturile si obligaţiile utilizatorilor si operatorilor.